Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.

Garancia

Garancia: Termékeinkre 12 hónap garanciát vállalunk. A számla egyben jótállási jegyként is szolgál, külön jótállási jegyet nem állítunk ki. A jótállási idő kezdete a számla dátuma. A garanciát csak abban az esetben áll módunkban érvényesíteni, ha a terméket hiánytalanul küldi vissza. A nem rendeltetésszerű használatb ól eredő hibák esetén a szavatossági igény nem érvényesíthető. A garanciális ügyintézés további ré szleteire a PTK-ban, a 49/2003. (VII. 30.) GKM rendeletben, illetve a 151/2003 (IX. 22.) korm. rendeletben foglaltak az irányadók. A termék meghibásodása esetén az e-mail címen és a megadott telefonszámom kaphat bővebb felvilágosítást a teendőkről. A termékeket a garanciális időn belüli meghibásodás esetén cseréljük/javítjuk, a hibás termék visszajuttatásának költsége a vásárlót terheli. Portósan küldött csomagokat nem veszünk át, azt minden esetben visszaküldjük a feladónak! Kérjük minden kedves vásárlónkat,hogy felragasztás előtt próbálja ki a vásárolt ledszalagot, mert utána roncsolás mentesen nem lehet eltávolítani. -így a garancia érvényét veszti. Garanciális termékek esetén a szállítási díjak költségét sajnos nem áll módunkban átvállalni, így az a vásárlót terheli. (javított/cserélt tételek visszapostázási költsége is a vásárlót terheli) Garanciában leadott termékeket lehetőség szerint eredeti csomagolásban, gyári tartozékaival együtt kell visszajuttatni. Postai szállítás, illetve futár-szállítás esetén fontos, hogy a szükséges papírokon kívül hibaleírás valamint napközbeni telefonos elérhetőség is mellékelve legyen a meghibásodott termékhez. Kérjük a postán vagy futárszolgálattal visszajuttatott termékek megfelelő csomagolását, mivel a szállítás során keletkezett károkért nem áll módunkban felelősséget vállalni. Elállás joga: A távollevők között kötött szerződésekről szóló, 17/1999. (II.5.) kormányrendelet szabályozása értelmében a fogyasztó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 8 munkanapon belül indoklás né lkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket és visszakapja annak vételárát. Jelen tájékoztató hiányában jogosult a fogyasztó három hónap elteltéig gyakorolni az elállási jogát. Az elállási jog gyakorlása esetén a fogyasztót a termék visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli, a vállalkozás azonban követelheti a nem rendeltetésszerű használatból adódó anyagi kár megtérítését. A vállalkozó a termék visszaérkezését követően a kormányrendelet értelmében haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belül visszatéríti a termék vételárát a fogyasztó részére. Kivonat a 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet a távollevők között kötött szerződésekről szóló törvényből: 4. § (1) A fogyasztó a szerződéstől nyolc (8) munkanapon belül indokolás nélkül elállhat. (2) A fogyasztó az (1) bekezdés szerinti elállási jogát a) termék értékesítésére irányuló szerződés esetében a termék kézhezvételének napjától, ha eddig az idő pontig nem kapta meg a 3. § szerinti írásbeli megerősítést, ennek kézhezvételétől számított nyolc munkanap elteltéig, legfeljebb azonban a termék kézhezvételének napjától számított három hónap elteltéig, b) szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződéskötés napjától, ha eddig az idő pontig nem kapta meg a 3. § szerinti írásbeli megerősítést, ennek kézhez vételétől számított nyolc munkanap elteltéig, legfeljebb azonban a szerződés kötés napjától számított három hónap elteltéig gyakorolhatja. (3) Ha a 3. § szerinti írásbeli megerősítés kézhezvételére – a (2) bekezdés a) pontja szerinti esetben – a termék kézhezvételének napjától, illetve – a (2) bekezdés b) pontja szerinti esetben – a szerződéskötés napjától számított három hónapon belül kerül sor, ettől az időponttól számított nyolc munkanap elteltéig a fogyasztó akkor is elállhat, ha a termék kézhezvételétől, illetve a szerződéskötés napjától számított három hónapból kevesebb mint nyolc munkanap van hátra. (4) Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó nyilatkozatát a határidő lejárta elő tt elküldi. (5) A vállalkozás köteles a fogyasztó által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az eláll ást követő harminc napon belül visszatéríteni. (6) A fogyasztó viseli az elállási jog gyakorlása miatt a term ék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. A fogyasztót ezenfelül egyéb költség nem terheli. A vállalkozás azonban követelheti a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését. 5. § A felek eltérő megállapodása hiányában a fogyasztó nem gyakorolhatja a 4. § szerinti elállási jogot: a) szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés esetében, ha az elállási határidő lejárta előtt a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó beleegyezésével megkezdte; b) olyan termék értékesítése, illetve szolgáltatás nyújtása esetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac értékesítő által nem irányítható ingadozásától függ; c) olyan termék értékesítése esetében, amely a fogyasztó személyéhez kötött, illetve amelyet a fogyasztó utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy amely természet énél fogva nem szolgáltatható vissza vagy gyorsan romlandó; d) hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépi szoftver példányára vonatkozó szerződés esetében, ha a csomagolást a fogyasztó felbontotta; e) hírlap, folyóirat és időszaki lap értékesítésére vonatkozó szerződés esetében; f) szerencsejáték-szerző dés esetében. A törvény további részletei megtekinthető itt. Elállási jog gyakorlásának menete: Amennyiben élni szeretne elállási jogával, annak jelzését megteheti a megadott elérhetőségeink valamelyikén írásban, vagy telefonon. Írásban történő jelzés alkalmával az elküldés időpontját vesszük figyelembe, telefonon történő jelzés alkalmával pedig a telefonhívás időpontját. Postai úton történő jelzés esetén feltétlenül ajánlott küldeményként adja fel jelzését, így tudja igazolni a postára adás dátumát. A megrendelt terméket postai úton, vagy futárszolgálat segítségéve juttassa vissza a cégünk címére. Fontos, hogy a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségek a Vásárlót terhelik, a portósan (utánvéttel) küldött csomagokat cégünknek nem áll módjában átvenni! Igény szerint cégünkkel szerződésben álló futárszolgálatot értesíthetjük csomagfeladási szándékáról, annak díját a csomag feladásakor a futárnak kell megfizetni. Kiemelten ügyeljen a termék rendeltetésszerű használatára, ugyanis a nem rendeltetésszerű használatából eredő károknak megtérítése a Vásárlót terheli! A csomag cégünkhöz történő beérkezését követően, videó kamerával rögzítésre kerül a csomag kibontása, illetve a visszaküldött termék megvizsgálása. Erre az esetleges későbbiekben történő félreértések elkerülé se végett van szükség. (például, hogy a visszaküldött termék sérült, vagy hiányos….) A termék visszaérkezését követő harminc napon belül az Üzemeltető a Vásárló által megadott bankszámla számra visszatéríti a termék vételárát. (egyeztetés alapján postai úton történő visszajuttatás is lehetséges! Adatkezelési tájékoztató: Adatkezelés nyilvántartás : www.lednewsky.eu,  FGF Elektronika Kft. (székhelye: 1196 Budapest, Árpád u.79) mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen adatvédelmi jogi tájékoztató  tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy szolgáltatásával, a webáruház működtetésével kapcsolatos adatkezelése megfelel a jelen tájékoztatóban és a hatályos jogszabályokban meghatározott rendelkezéseknek. Jelen tájékoztató hatálya Szolgáltató weblapján (www.lednewsky.eu) és aldomainjein történő adatkezelésre terjed ki. Az adatok kezelésével összefüggésben a Szolgáltató, mint adatkezelő ezú ton tájékoztatja a honlapot igénybe vevő felhasználókat a honlap által kezelt személyes adatokról, a szem élyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről. Szolgáltató a rögzített személyes adatokat bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályokkal és nemzetközi ajánlásokkal összhangban, a jelen nyilatkozatnak megfelelően kezeli. Szolgáltató elkötelezett partnerei és felhasználói személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja a www.lednewsky.eu ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A szolgáltató a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. Szolgáltató adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal: – 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról a – 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről ( 13/A. §-a) – 2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról; – 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (különösen a 6.§-a) – 2005. évi XC. törvé ny az elektronikus információszabadságról – 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (kifejezetten a 155.§-a) – 16/2011. sz. vélemény a viselkedésalapú online reklám bevált gyakorlatára vonatkozó EASA/IAB-ajánlásról – 1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról.  A www.lednewsky.eu weboldal használatával Ön, mint felhasználó elfogadja jelen adatkezelési tájékoztató rendelkezéseit.  Lásd továbbá ÁSZF